ΔΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΣΕ MOBILE VERSION
ΔΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΣΕ DESKTOP VERSION

Βραβεία / Πιστοποιήσεις

  • Η εταιρεία μας εφαρμόζει ορθές πρακτικές λειτουργίας σύμφωνα με τα διεθνές πρότυπο Ποιότητας ISO 22000:2005. Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Διασφάλισης ποιότητας είναι η διατήρηση ενός σταθερά υψηλού επιπέδου συνθηκών υγιεινής τόσο για την εξασφάλιση ενός ποιοτικά ανώτερου τελικού προϊόντος όσο και για τη διασφάλιση της υγιεινής του απασχολούμενου προσωπικού.
  • Τα προϊόντα μας διαθέτουν "Ελληνικό σήμα" ενώ είμαστε πιστοποιημένoι από τον φορέα βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ και τον φορέα προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης AGROCERT.
  • Έχουμε συμμετάσχει και αποσπάσει βραβεία ποιότητας και συσκευασίας από τον διεθνή διαγωνισμό ελαιόλαδου του Λονδίνου LIOOC για τα έτη 2019 & 2020

 

Πιστοποιητικά

image
IFS Food - Πρότυπο GFSI
Το IFS (International Food Standard) αποτελεί ένα ιδιωτικό Πρότυπο πιστοποίησης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, το οποίο διαχειρίζεται ο Οργανισμός  IFS Management GmbH και έχει αναπτυχθεί από τις Ενώσεις  του Γερμανικού Λιανικού Εμπορίου (HDE) και της αντίστοιχης Γαλλικής (FCD), ενώ συμμετείχαν και οι ιταλικές Ενώσεις (CONAD, COOP).
Το IFS Food  μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις που επεξεργάζονται τρόφιμα, ή συσκευάζουν χύμα προϊόντα διατροφής. To IFS Food είναι αναγνωρισμένο από τον Global Food Safety Initiative (GFSI).
image
Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών - Ε.Ο.ΑΝ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Βασικός σκοπός του είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που υπάγονται στο πλαίσιο του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4496/2017 και ισχύει.
Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2939/2001, αρχικά  ως Ελληνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), και μετονομάστηκε  στη συνέχεια με το άρθρο 46 του ν. 4042/2012 σε «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – Ε.Ο.ΑΝ.».
image
London IOOC Packaging 2020
Ο διαγωνισμός Ελαιόλαδου του Λονδίνου χωρίζεται σε διαγωνισμό Ποιότητας, Συσκευασίας, Ισχυρισμού Υγείας και Αρωματικών Ελαιόλαδων.
image
London IOOC Quality Awards 2019
Ο διαγωνισμός Ελαιολάδου του Λονδίνου χωρίζεται σε διαγωνισμό Ποιότητας, Συσκευασίας, Ισχυρισμού Υγείας και Αρωματικών Ελαιολάδων.
image
ISO 9001:2015
Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό προκειμένου να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται
image
ΔΗΩ: Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων
Ο Οργανισμός ΔΗΩ είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 21η Ιουλίου 1993 ως Επίσημος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
image
AGROCERT: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
Ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) νοείται το όνομα μιας περιοχής, που χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός αγροτικού προϊόντος που παράγεται σε αυτήν και η ποιότητα του ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον.
image
Ελληνικό Σήμα
Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.
image
ISO 22000:2005
Το πρότυπο ISO 22000 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μιας επιχείρησης. Το ISO 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων και μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα τους.